Mestni svet Mestne občine Ljubljana

Mestni svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Mestne občine Ljubljana. Ima 45 članov, ki se sestajajo na rednih, izrednih in slavnostnih sejah.

 

V skladu s Statutom Mestne občine Ljubljana ima Mestni svet naslednje pristojnosti:

 • sprejema statut, odloke in druge akte MOL,
 • sprejema prostorske plane, prostorske izvedbene akte in druge plane razvoja MOL,
 • na predlog župana sprejema proračun in zaključni račun proračuna MOL,
 • na predlog župana določa organizacijo in delovno področje mestne uprave,
 • daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na MOL,
 • potrjuje mandate in ugotavlja predčasno prenehanje mandatov funkcionarjev,
 • imenuje in razrešuje predsednike in člane komisij in odborov mestnega sveta, predsednika in člane nadzornega odbora ter predsednika in člane volilne komisije,
 • na predlog župana odloča o poklicnem opravljanju funkcije podžupana,
 • nadzoruje delo župana, podžupana in mestne uprave glede izvrševanja odločitev mestnega sveta,
 • izvaja ustanoviteljske pravice do zavodov, podjetij, skladov in drugih organizacij, če ni glede izvrševanja določenih ustanoviteljskih pravic z zakonom, s tem statutom, ustanovitvenim ali drugim aktom mestnega sveta drugače določeno,
 • imenuje in razrešuje predstavnike MOL v sosvetu načelnika upravne enote,
 • imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin,
 • sprejema letni načrt prodaje finančnega premoženja in letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOL, lahko pa določi, da letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOL pod določeno vrednostjo sprejme župan,
 • odloča o pravnih poslih razpolaganja z nepremičnim premoženjem nad vrednostjo 2.000.000,00 eurov,
 • odloča o dolgoročnem zadolževanju MOL za investicije,
 • daje soglasja k zadolževanju javnih podjetij, javnih zavodov in javnih skladov, katerih ustanovitelj je MOL, razen če je z aktom o ustanovitvi skupnega organa določeno drugače,
 • daje poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij, javnih zavodov in javnih skladov, katerih ustanovitelj je MOL,
 • predpisuje način upravljanja in gospodarjenja s premoženjem MOL,
 • odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon, ta statut ali drug predpis, ter o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.

Mestni svet ima svoj poslovnik, s katerim podrobneje ureja način dela, postopek odločanja in razmerja do drugih organov Mestne občine Ljubljana.

Učinkovita raba energije
Fužinski grad
Na koncu avtoceste pri Brodu
Novi prostorski akti MOL
Ljubljana od A do Ž
Vreme