Program varstva okolja Mestne občine Ljubljana

Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana od leta 2007 do 2013 (OPVO) izhaja iz stanja okolja, določa izvedljive cilje in ukrepe in je trajnostno naravnan. Pri nastajanju dokumenta je pomembno, da se vsebina v največji možni meri dopolnjuje s cilji varstva okolja, ki so zapisani v Zakonu o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 41/2004). Poleg omenjenega zakona, ki nalaga mestnim občinam izdelavo programa varstva okolja kot obvezno nalogo, pa so pomembne tudi nekatere druge podlage za pripravo dokumenta in sicer Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja, številne evropske direktive ter Tematska strategija urbanega okolja.

 

Na Oddelku za varstvo okolja smo s pripravo dokumenta pričeli že v letu 2004 in leta 2005 izdelali osnutek OPVO.  Ker pa so ravno v tem času na Ministrstvu za okolje in prostor začeli pripravljati Smernice za izdelavo občinskih programov varstva okolja, smo morali osnutek dokumenta prenoviti, predvsem ga dopolniti z vsebinami, ki jih v procesu priprave osnutka nismo obravnavali, posebno pozornost pa smo namenili tudi delno spremenjeni strukturi dokumenta in metodologiji za izdelavo OPVO. Smernice, ki jih pripravlja MOP v sodelovanju z mestnimi občinami, bodo dokončno izdelane prav na podlagi našega dokumenta.

 

Z namenom „prenovitve” osnutka dokumenta je bila v začetku leta 2006 imenovana projektna skupina za izdelavo OPVO, ki je sestavljena iz predstavnikov različnih oddelkov Mestne občine Ljubljana (MOL), delo pa je potekalo v obliki vodenih delavnic, na katerih smo predvsem izdelali seznam ključnih okoljskih problemov, jih ustrezno ovrednotili in določili šest strateških ciljev. V nadaljevanju smo strateškim ciljem določili operativne cilje in ukrepe. Ob tem velja omeniti, da smo na delavnice povabili ne le člane projektne skupine, ampak tudi predstavnike stroke, nevladnih organizacij in tudi predstavnike Mestnega sveta MOL.