Naravno okolje

Na razvoj Ljubljane je v dobršni meri vplivalo naravno okolje. Mesto se je razvilo na ravninskem delu, s tem da se je izognilo hribovitemu svetu in rečnemu prostoru.


Zaradi značilne prepletenosti grajenega in naravnega okolja je kakovost življenja v Ljubljani  na razmeroma visoki ravni, saj naravne vire odlikujeta velika pestrost in lahka dostopnost. V neposredni bližini naselij je moč najti otočke ohranjenih biotopov, v samo mestno jedro pa se zajedata dve večji gozdni površini.


Naravovarstveno najvrednejša območja v Mestni občini Ljubljana so:

  • Ljubljansko barje
  • prehodno barje pod Rožnikom
  • mokrotna dolina ob ribnikih pri Rakovniku
  • mozaik mokrotnih površin v Sračji dolini
  • mozaik mokrotnih površin v Produ
  • suhi travniki ob Savi

Vse te površine so zelo pomembne za obstoj rastlinskih in živalskih vrst, nekatere pa so celo na seznamu,  ki jih varuje habitatna direktiva EU.

 

Naravno okolje in s tem biološko pestrost v največji meri ogrožajo  intenzivno kmetijstvo, širjenje naselij ter drugi posegi, kot so divja odlagališča in gramoznice. Stanje naravnega okolja v Mestni občini Ljubljana spremlja Oddelek za varstvo okolja.