Okolje v Ljubljani

Kaj je varstvo okolja? To ni le varovanje okolja pred onesnaženjem, pač pa tudi urejanje za vse ljudi primernega življenjskega okolja, varovanje naravnega okolja in odpravljanje zdravju škodljivih virov. Omenjene naloge v Mestni občini Ljubljana opravlja Zavod za varstvo okolja.

Pričujoče poglavje je namenjeno:

 

Prikazu stanja okolja v Mestni občini Ljubljana:

 • onesnaženost zraka,
 • kakovost podzemne vode,
 • kakovost površinskih vodotokov,
 • onesnaženost tal in
 • ravnanje v izrednih vremenskih razmerah.

Aktualnim dogodkom s področja varstva okolja v Mestni občini Ljubljana:

 • novicam;
 • akcijam;
 • javnim predstavitvam projektov;
 • delavnicam in
 • pripravi Programa varstva okolja za Mestno občino Ljubljana.

Ozaveščanju javnosti na področju:

 • varstva zraka,
 • varstva podzemne vode,
 • varstva površinskih voda,
 • varstva tal,
 • varstva pred hrupom in
 • ohranjanja naravnega okolja.